PRIVACYVERKLARING

Whirlpool Belux n.v., opgericht volgens de wetten van België, met statutaire zetel Nijverheidslaan 3 bus 1, 1853 Strombeek-Bever, geregistreerd in het Handelsregister met het BTW-nummer 0423.029.569 (hierna aangeduid als Bauknecht”,“wij”, “ons”, “onze”), in de hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens en deel van de globale groep Whirlpool is belast met het garanderen van de bescherming en de privacy van alle inlichtingen van persoonlijke aard (“persoonsgegevens” volgens de definitie van de regelgeving van toepassing op het gebied van de bescherming van de privacy) doorgezonden voor hierna vernoemde doeleinden. Bijgevolg duidt deze kennisgeving van de persoonlijke levensfeer aan welke persoonlijke gegevens worden ingezameld en voor welk doel, hoe ze worden verwerkt en hoe het mogelijk is het individueel recht uit te oefenen om deze inlichtingen te verkrijgen, bij te werken, te corrigeren of te wissen.


Waarom en hoe zijn de Persoonsgegevens verzameld en in wat bestaat de procedure m.b.t. hun verwerking

De door u geleverde Persoonsgegevens worden verwerkt op het ogenblik dat u een gekocht product registreert, wanneer u inlichtingen of assistentie vraagt of wanneer u een toebehoren Bauknecht on-line koopt, alleen in de mate dat dit noodzakelijk is om de doeleinden aangegeven in deze kennisgeving te bereiken.
Ingeval Bauknecht niet de noodzaak heeft om de persoonlijke inlichtingen in een identificeerbare vorm te verwerken om de geplande doeleinden te bereiken, is ze eraan gehouden deze inlichtingen te anonimiseren en gelijk welk persoonlijk identificatie-element te verwijderen.

Uw Persoonsgegevens zullen verzameld worden om een account op uw naam te openen en/of om de registratie van het gekocht product te voltooien en/of om contact met u op te nemen en/of het door u doorgezonden “bestelformulier” voor de aankoop van een product te integreren.
Het is niet verplicht de registratie van het product waarnaar deze kennisgeving verwijst te vervolledigen of te verzenden, maar indien u beslist niet over te gaan tot het verzenden van het volledig ingevuld registratieformulier, zou het voor ons onmogelijk kunnen zijn te voldoen aan uw eventuele verzoeken of u een adequate assistentie te verschaffen. Dit zou ons bovendien beletten u inlichtingen toe te sturen die voor u interessant of voordelig zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de garanties voor het(de) aangekocht(e) product(en).
Voorts is het wel te verstaan dat van uwentwege wordt bevestigd en gegarandeerd dat de persoonlijke inlichtingen met betrekking tot familieleden, vrienden of derden werden verzameld en verzonden na de toestemming van de betrokken partijen om deze gegevens van persoonlijke aard bekend te maken aan ons bedrijf voor de hierna vernoemde doeleinden.


Wat gebeurt er wanneer de persoonlijke inlichtingen worden ontvangen en verwerkt.

Eens dat de persoonlijke inlichtingen worden ontvangen, worden ze door Bauknecht verwerkt voor de hierna vernoemde doeleinden:

• De relatie met u beheren in de hoedanigheid van koper van een van onze producten, de registratie bewaren van alle communicaties en van de correspondentie, tewerkgaan conform alle desbetreffende wettelijke principes alsook voldoen aan alle vereisten, aan het beleid en de boekhoudkundige, administratieve en fiscale procedures binnen op het bedrijf;
• Deze persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de Whirlpool Group zodanig dat ze kunnen gebruikt worden voor dezelfde doeleinden gedefinieerd in deze Kennisgeving. Een lijst van de bedrijven van de Whirlpool Group is beschikbaar op aanvraag.
• Deze delen met door ons zorgvuldig gekozen partners na uw vooraf gegeven toestemming, voor dezelfde gebruiken beschreven in dit informatieblad. Een lijst van de partners is beschikbaar op aanvraag.
• De doelen eigen aan de marketing nastreven, met uw voorafgaande toestemming en/of in de mate toegestaan door wettige redenen en
• U ingelicht houden over al onze initiatieven, zoals in detail zal worden uitgelegd in het volgende gedeelte.


U ingelicht houden

Met uw toestemming of in de mate toegestaan door wettige redenen zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, SMS, MMS (of andere elektronische communicatiemiddelen), fax, post en telefoon het volgende door te sturen:

• commerciële berichten over de laatste noviteiten, geschenken, inlichtingen over onze producten of over eventuele lanceringen van nieuwe producten, promoties/offertes ook voor de verkoop van producten online (toestellen,eindproducten,toebehoren, verbruiksartikelen) vanwege Bauknecht, van andere bedrijven van de Whirlpool Group en van geselecteerde partners, waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag, en waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren;
• commerciële inlichtingen, offertes en berichten (bijv. Newsletter) m.b.t. de uitbreiding van de garanties geboden door Whirlpool/Bauknecht, op de producten die u geregistreerd heeft of waarvoor u een interesse heeft getoond. Deze garanties kunnen ook geboden worden door D&G, betrouwbare commerciële partners van Bauknecht ;uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken m.b.t. de producten of de klantendienst;
• uitnodigingen om deel te nemen aan prijsuitreikingen, spelen en wedstrijden, beurzen en product- en kookdemonstraties.

Indien u dit wenst kunt u zich gemakkelijk wissen uit onze lijst om geen commercieel materiaal noch eventuele desbetreffende berichten meer te ontvangen, gelieve hiervoor de instructies te volgen die in ieder bericht staan dat we naar u sturen of, als alternatief, door contact op te nemen met het volgend adres:

Whirlpool Belux N.V., Pieter Brauwers, Privacy Officer, Nijverheidslaan 3 bus 1, 1853 Strombeek-Bever.


Wie kan uw persoonsgegevens visualiseren

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de voornoemde doeleinden door ons personeel, wanneer zij administratieve en boekhoudkundige activiteiten uitvoeren, alsook voor marketing, promotie van producten, klantendienst, administratie van de IT-systemen, beheer, onderhoud en ontwikkeling, marktonderzoeken en promoties in verband met hetgeen in deze kennisgeving wordt gesteld. De persoonsgegevens worden opgeslagen in de databases van Whirlpool Group en in de databases van externe providers gevestigd in de Europese Gemeenschap of in de Verenigde Staten van Amerika (USA) met wie Whirlpool Group voorafgaand een gepaste overeenkomst heeft ondertekend. De lijst van deze providers is beschikbaar op aanvraag.

We wensen u tevens in te lichten dat sommige door u verschafte persoonlijke inlichtingen doorgezonden kunnen worden aan de overheid of aan plaatselijke openbare instanties, gewoonlijk voor fiscale of wettelijke redenen of indien dit noodzakelijk is om de commerciële activiteiten van Bauknecht, haar klanten, haar personeel en leveranciers te beschermen. De persoonsgegevens kunnen verspreid worden in de mate dat het niet mogelijk of uitvoerbaar is de volledige anonimiteit te behouden, ook voor mogelijke kopers of partners en hun professionele consulenten, om eventuele verkopen of overdrachten van de firma of van haar activiteiten, eigendommen, commerciële betrekkingen of overeenkomsten van jointventures te evalueren die op gelijk welk ogenblik tot stand zouden kunnen komen. Ingeval de transactie slaagt, zullen de kopers en de partners eraan gehouden zijn de persoonsgegevens te gebruiken voor dezelfde doeleinden gesteld in deze kennisgeving.


Wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen naar het buitenland

De plaatselijke wetten over de Privacy bieden aan Bauknecht de mogelijkheid de inlichtingen naar andere landen over te brengen met uw toestemming of op basis van wettelijk bestaande redenen, waarbij een adequaat niveau van bescherming wordt gegarandeerd.

We lichten u bovendien in dat het personeel van Bauknecht, van andere bedrijven van de Whirlpool Group en van derden die werkzaam zijn als providers voor onze rekening, en betrouwbare commerciële partners in het buitenland kunnen geplaatst zijn en zelfs buiten de grenzen van de Europese Gemeenschap. In dit geval is Whirlpool/Bauknecht eraan gehouden te garanderen dat de overdracht van de persoonsgegevens geschiedt volledig conform de wetsnormen en de vereisten in voege op plaatselijk niveau en in de Europese Gemeenschap en dat alle geschikte maatregelen worden getroffen om deze persoonsgegevens te beschermen in de zones/grondgebieden van bestemming.


De persoonsgegevens bewaren

Eens dat ze verwerkt zijn, zullen de persoonsgegevens opgeslagen worden voor de hele geplande tijdsduur, overeenkomstig de wetstermen of voor de tijd noodzakelijk om de wettig erkende commerciële activiteiten uit te voeren en voor de doeleinden aangeduid in deze kennisgeving.


Welke rechten worden u gegarandeerd

De wetten over de Privacy in voege in de Europese Gemeenschap bieden u de mogelijkheid te controleren of Bauknecht in het bezit is van uw persoonsgegevens en in dit geval kunt u een kopie ervan vragen met alle details over de wijze waarop ze verwerkt worden en voor welke doeleinden. U kunt ook vragen uw persoonlijke inlichtingen in ons bezit bij te werken en/of te corrigeren en, indien toegestaan door de wetten in voege, te wissen. U heeft ook de mogelijkheid, op gelijk welk ogenblik, uw toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in te trekken.

Indien u wenst de voornoemde rechten uit te oefenen, uw voorkeur te wijzigen voor het ontvangen van inlichtingen, Whirlpool in te lichten over gelijk welke verandering m.b.t. uw persoonsgegevens of vragen te stellen over het gebruik van de persoonlijke inlichtingen die u ons heeft verschaft, gelieve dan contact op te nemen met

Whirlpool Belux N.V.
Pieter Brauwers
Privacy Officer
Nijverheidslaan 3 bus 1
1853 Strombeek-Bever

of stuur een e-mail naar be_wh_serv@whirlpool.com.


EU en Swiss Safe Harbor

Whirlpool leeft het U.S. - E.U. Safe Harbor framework en het U.S. - Swiss Safe Harbor framework na zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce betreffende de verzameling, het gebruik en het bewaren van gegevens van respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland na. Whirlpool heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de U.S – EU en Swiss – EU Safe Harbor Privacy Principles voor melding, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en bekrachtiging. Informatie betreffende de E.U. en Swiss Safe Harbor Frameworks kunt u vinden op: http://export.gov/safeharbor.

Wanneer u zit met een onopgelost probleem over de privacy of het gebruik van de gegevens, dat niet op bevredigende wijze is behandeld, wordt u verzocht contact op te nemen met TRUSTe op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request Klik a.u.b. hier voor informatie via fax of over de post. Het geschillenbeslechtingsproces van TRUSTe is alleen beschikbaar in het Engels.